เริ่มแล้ว!" พ่อเมืองลำพูนโชว์อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล" - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 7, 2024

เริ่มแล้ว!" พ่อเมืองลำพูนโชว์อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล"

พ่อเมืองลำพูนโชว์ "อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี


เริ่มแล้ว!"อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล"เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 6 มกราคม 2567 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิด "งานพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล" โดยมีนางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ (รักษาการพัฒนาการจังหวัดลำพูน) นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิด"งานพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล"ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ยกระดับผ้าลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมสำคัญที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ผ่านโครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการพัฒนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ การเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าลำพูน เกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางการพัฒนาผ้าลำพูนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาของโลก การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างและออกแบบลวดลายและเทคนิคใหม่ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าลำพูน การส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าลำพูน และประชาสัมพันธ์ผ้าลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และการบันทึกองค์ความรู้และเรื่องราวภูมิปัญญาผ้าลำพูนเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าลำพูนทั้ง 4 ประเภท ทั้งผ้ายกดอก ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผ้าชนเผ่า บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือสำหรับสืบทอดและส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไปสำหรับการจัดงาน "พัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสูสากล" ในวันนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2567 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรีโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน จำนวน 40 ร้านค้า นิทรรศการผ้าลำพูน กิจกรรมสาธิต (Workshop) ผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน การแสดงแบบ (Fashion Show) ผ้าลำพูนร่วมสมัย กิจกรรมการแสดงจากศิลปินขั้นนำ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาทนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ แต่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ ประกอบกับความหลากหลายของชาติพันธุ์ เหล่านี้เป็นต้นทุนที่สำคัญในการต่อยอดการพัฒนางานหัตถกรรมผ้าของจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับผ้าลำพูนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของโครงการ ที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนในประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่สำคัญ คือ "การพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ประกอบกับผ้าลำพูน ถือเป็น 1 ใน 5 soft Power ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ที่จะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดตั้งแต่ระดับฐานราก นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็น "เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง" ภายในปี 2570จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพ รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆทั้งกิจกรรม Workshop และกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย ภายในงาน "พัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต แห่งนี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages