ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ยื่นหนังสือ คณะกรรมาธิการการเกษตร หาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาร้านสหกรณ์ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, February 21, 2024

ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ยื่นหนังสือ คณะกรรมาธิการการเกษตร หาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาร้านสหกรณ์นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และนายชณินวัชร ต๊อดแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานฯชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยและคณะยื่นหนังสือเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการร้านค้าสหกรณ์ ต่อ นายศักดินัย นุ่มหนู ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา


โดยการยื่นหนังสือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)และคณะกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ รวมทั้งผู้แทนจากสหกรณ์สมาชิกร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาร้านสหกรณ์ เพื่อจัดทำข้อสรุปยื่นต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุป ว่าปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ประเภทร้านค้าส่วนใหญ่เกิดจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ เช่นวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน, ปัญหาของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่กำหนดไว้เป็นภาพรวมสำหรับสหกรณ์ทุกประเภทแต่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ประเภทร้านค้า เช่น ข้อจำกัดใน การกำหนดแนวทางในการระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนาสหกรณ์ประเภทร้านค้าทำให้ไม่สามารถปรับตัวในการแข่งขันทางการค้ากับภาคเอกชน รวมถึงอีกหลายอุปสรรคการดำเนินงานที่เกิดจากข้อกฎหมาย ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรเสนอปัญหาต่างๆยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขตามที่ยื่นรวมถึงช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาลเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจของร้านสหกรณ์ในประเทศไทยให้สามารถดำรงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages