เปิดแล้ว! “คณะเภสัชศาสตร์” สถาบัน “IESA” หลักสูตรแนวใหม่ผสานจิตวิญญาณ “Entrepreneur” ให้กับเภสัชกร ยกระดับบัณฑิตให้เป็นเภสัชกรที่กล้าคิด กล้าสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 23, 2024

เปิดแล้ว! “คณะเภสัชศาสตร์” สถาบัน “IESA” หลักสูตรแนวใหม่ผสานจิตวิญญาณ “Entrepreneur” ให้กับเภสัชกร ยกระดับบัณฑิตให้เป็นเภสัชกรที่กล้าคิด กล้าสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการ

004

“เภสัชกร ดร. แสงสุข พิทยานุกุล” อธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (IESA) ประกาศเปิดการเรียนการสอน “คณะเภสัชศาสตร์” หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ระยะเวลาเรียน 6 ปี ที่สามารถเลือกเรียนควบปริญญาตรีและโทเพื่อรับวุฒิ เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) และ MBA (Master of Business Administration) ได้ในหลักสูตรเดียว และหลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบและรับรองสถาบันจากสภาเภสัชกรรมแล้ว

IMG_20240620_110417

สำหรับสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (IESA) เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 ดำเนินการเรียนการสอน 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และบริหารจัดการ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศได้ ต่อมาในปี 2567 สถาบันฯ จึงได้รับการอนุมัติจากสภาเภสัชกรรมให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
บัณฑิตที่จบจาก IESA สามารถเข้าสอบและรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ตามปกติ
จุดเด่น “คณะเภสัชศาสตร์” IESA เภสัชกรที่มีจิตวิญญาณ “Entrepreneur”

006

เภสัชกร ดร. แสงสุข แนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ IESA มีจุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ด้วยหลักสูตรที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณ “Entrepreneur” ให้กับเภสัชกร ทำให้เภสัชกรเป็น “Pharmapreneur” (Pharmacy + Entrepreneur) ในอนาคต ความเป็น Entrepreneur หรือ ผู้ประกอบการ ไม่ได้หมายถึงการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการมีกรอบความคิด (mindset) ที่กล้าแสวงหาการพัฒนาสิ่งใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยยกระดับการประกอบอาชีพเภสัชกรรมได้และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตัวอย่างเช่น เภสัชกรที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลอาจเสนอความคิดเห็นเปลี่ยนระบบการจ่ายยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเภสัชกรที่เปิดธุรกิจร้านขายยา สามารถพัฒนาธุรกิจให้ โดดเด่นขึ้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของร้าน การจัดสรรยาเข้าสู่ร้าน หรือการบริการแบบใหม่ให้กับลูกค้า

1718878834231

ด้วยแนวคิดการสร้าง “Pharmapreneur” ทำให้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ IESA เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตลดลงเป็น 187 หน่วยกิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ของราชการและสภาเภสัชกรรมทำให้ผู้เรียนมีเวลาที่มากขึ้นต่างจากหลักสูตรทางเภสัชศาสตร์โดยทั่วไปในปัจจุบัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาทางวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วยังมีทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาทางบริหารธุรกิจที่ออกแบบให้บูรณาการกับทางเภสัชกรรมที่สามารถจะนำมาเทียบในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท “MBA” (Master of Business Administration) ซึ่งหลังการศึกษา นักศึกษาสามารถนำมาเทียบเพื่อรับวุฒิปริญญาพร้อมกัน 2 หลักสูตร คือเภสัชศาสตรบัณฑิต(ภ.บ.) และ MBA เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งการเป็นเภสัชกรและเป็นผู้ประกอบการ

003

นอกจากจุดเด่นในการสร้างเภสัชกรที่เป็นผู้ประกอบการแล้ว หลักสูตรของ IESA ยังมุ่งเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลักเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หน้างานจริงตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียน โดยหลักสูตรการเรียนการสอน 300 ชั่วโมงแรกจะมีการฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นผู้ช่วยเภสัชกร และหากผู้เรียนมีศักยภาพจะสามารถสมัครเป็นผู้ช่วยเภสัชกรตามสถานที่ทำงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานยา ร้านขายยา ได้ตั้งแต่ 1 ปีแรกหลังเข้าเรียนกับ IESA

สำหรับคุณสมบัติของผู้เรียนที่ IESA รับเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ คือ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (*หากเป็นแผนการเรียนอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้ให้สอบถามเป็นกรณีไป) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.iesa.ac.th/admission/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-419-6021 / 061-419-6056

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages