รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 1, 2024

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 และกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมภายในงานและความสำคัญของระบบสหกรณ์ที่สามารถเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร การพักชำระหนี้ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านกลไกระบบสหกรณ์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สสท. จึงได้เชิญ หม่อมราชวงศ์รัชนิกร รัชนีและ สมาชิกราชสกุล รัชนี วางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมวางพุ่มสักการะ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯนายปรเมศวร์ เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ " พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการ สหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้สหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกเหนือจากการวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ยังมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย การเปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center ) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กำหนดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ และได้เข้าเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ” (International Cooperative Alliance) หรือองค์การ ICA ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน องค์การ ICA มีสมาชิก จำนวน 307 องค์กร จาก 103 ประเทศ และสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกรวมถึงยังเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์อาเซียน” (ASEAN Cooperatives Organization) หรือองค์การ ACO โดยประธานฯ องค์การ ACO จะมาร่วมพิธี เปิด “ ศูนย์ประงานสานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ” ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและต่างประเทศยกระดับความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์กับต่างประเทศโดยสันนิบาตสหกรณ์ในฐานะสมาชิก ICA จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานราชการไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้นำสหกรณ์จากทั่วประเทศ วันสหกรณ์แห่งชาติในปีนี้จึงได้กำหนดเปิดศูนย์ประงานสานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ ขึ้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “ ชวนคิด ชวนคุย ดอกเบี้ยเงินกู้ 4.75 ทำได้จริง หรือ ” โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯเป็นวิทยากรในการเสวนา พร้อมวิทยากรรับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กว่า 10 สหกรณ์ ร่วม ถก หาทางออกแก้ไขหนี้ภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเด็นเสวนา ประกอบด้วย 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คงเหลือ 4.75 สามารถทำได้จริงหรือ 2.กำหนดเงินเหลือดำรงชีพไม่น้อยกว่า 30 %หลังจากหักหนี้ 3. ขยายงวดการผ่อนชำระหนี้ถึงอายุ 75 ปี และ 4. การสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาด ( Soft Loan) ของภาครัฐกับขบวนการสหกรณ์ นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการ สสท. ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยเชิญสหกรณ์กว่า 40 สหกรณ์มาออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ อาทิ ปลาสลิด อาหารทะเล สินค้าแปรรูป และผลไม้ตามฤดูกาล และยังได้รับความร่วมมือจากองค์การ ICA-AP จัดประชุมคณะกรรมการ การค้าและธุรกิจโดยมีประธานฯ สสท. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมการค้าและธุรกิจเพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสินค้าสหกรณ์ไทย-อาเซียน และภายในงานเดียวกันนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย หรือ ANGKASA จะได้หาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ หาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการค้าระหว่างสหกรณ์ไทยกับอาเซียน ( C- 2-C) ซึ่งในงาน สสท.ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจการค้าและจัดแสดงสินค้าจากสหกรณ์ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และศรีลังกา จึงขอเชิญชวนให้สหกรณ์รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages