วช. นำเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน Workshop สร้างประสบการณ์การออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเป้าไทยเป็นฐานผลิตด้านการออกแบบ “ไมโครอิเล็กทรอนิกส์” สู่เวทีโลก - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 14, 2024

วช. นำเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน Workshop สร้างประสบการณ์การออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเป้าไทยเป็นฐานผลิตด้านการออกแบบ “ไมโครอิเล็กทรอนิกส์” สู่เวทีโลก
วันที่ 13 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Microelectronic Design Symposium and Workshop) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสู่เวทีโลก ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จาก วช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่ง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จาก วช. กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรหลักของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในรูปแบบศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (HUB of talents ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และได้กำหนดจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 (The First Thailand Microelectronic Design Symposium and Workshop) ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2566-2570) เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระดับโลกนั้น

ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายของรัฐบาลในการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเติบโตด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เนื่องจากวิศวกรทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการอย่างมากในตลาดโลก โดยเฉพาะในด้าน IC Design และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว งานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการออกแบบ IC Design ในแง่มุมของ design flow ขั้นต้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยให้มีโอกาสในการเพิ่มความร่วมมือ และสร้างการรับรู้ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ และเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศนางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 กล่าวว่า วช. ได้บริหารจัดการแผนงานการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge)โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ที่ก่อตั้งเพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนากำลังคน และสร้างเครือข่ายการทำงานแบบเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาครัฐ และอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดประชุมทั้งในรูปแบบเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกาศให้ทุกภาคส่วนทราบถึงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนากำลังคนด้านการออกแบบ IC โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสำคัญและเป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรม จากความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกิดการรับรู้และอัปเดตเทคโนโลยีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเป็นแนวโน้มในปัจจุบันและในอนาคตภายในการประชุมดังกล่าว มีการเสวนา ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้ The role of supporting the government in accelerating IC design technology in the country from the perspective of each company หัวข้อ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และโอกาสทางธุรกิจ ด้านการออกแบบวงจรรวมของไทย และ หัวข้อ More Than Moore"... A World of Heterogenous Integration and Chipset-Based, 3D Architectures ต่อด้วย หัวข้อ How Al is driving the next wave of innovation in EDA หัวข้อ Arm Introduction and Solutions for Thailand ต่อด้วย Semiconductor R&D: a Tiger Leap to Escape the Middle-Income Trap หัวข้อ Electronic Trend in Year 2030 และ หัวข้อ The Future of Power IC for Electric Vehicle Industry
ทั้งนี้ การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Microelectronic Design Symposium and Workshop) ในวันนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการเพิ่มขีดความสามารถกำลังคนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่เวทีโลกในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages