สสท.เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 17, 2022

สสท.เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 16 ตุลาคม 2565 นายจันทร์ หวนสันเทียะ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร และได้รับเกียรติจากท่านประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นายไพบูลย์ ขวัญดี กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายวิจิตร จะโรจร ,นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯนายจันทร์ หวนสันเทียะกรรมการสสท.และประธานพิธีเปิดฯ กล่าวว่าขอขอบคุณประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมกันบริหารงานจนทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ,โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานหลักสูตร 1 ฯลฯ และทำให้ทราบว่าการบริหารงานของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชุดที่ 1 ดำเนินการภายใด้กรอบวัตถุประสงค์ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด พ.ศ.2552 และนโยบายของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับบทบาทสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ โดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนากลไกของสหกรณ์ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การบริหารงานในปีงบประมาณ 2565 ดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครชุดที่ 1 ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพ.ศ 2552 ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 1 ปี มีสมาชิกสหกรณ์ 6ประเภท จำนวน 49 สหกรณ์ ขับเคลื่อนบริหารให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages