วช.63 ปี ถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สู่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ แก้ปัญหาประเทศสู่ความยั่งยืน - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 28, 2022

วช.63 ปี ถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สู่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ แก้ปัญหาประเทศสู่ความยั่งยืน

 

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง “ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ63 ปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สาม โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

การเสวนา ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เชิญผู้ร่วมเสวนาเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย หน่วยงานเครือข่ายผู้จัดอบรม ได้แก่ มหาวิทยาลัย3 แห่ง ที่มีวิธีการอบรมและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันทั้งการอบรมแบบออนไลน์ ออนไซต์และไฮบริดจ์ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ นำโดย รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์กานต์กุญช์ บำรุงชาติ และวิทยาลัยชุมชนระนอง นำโดย อาจารย์ปริวัฒน์ ช่างคิด ส่วนที่สองเป็น วิทยากรผู้ทำหน้าที่อบรม หรือ แม่ไก่ ได้แก่ ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ และผู้ผ่านการอบรม หรือลูกไก่ ได้แก่ ผศ.นพ. ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ ประธานรุ่นที่สอง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.

เวทีการเสวนา ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นเป้าหมายสำคัญของ วช.ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อาชีพ โดยหน่วยงานด้านการจัดอบรมจะช่วยให้นักวิจัยได้เรียนรู้มีหลักคิด มีวิธีการ เขียนโครงงานวิจัยและนำเสนอ รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไป

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและขับเคลื่อนกลไกต่างๆในการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอด 63 ปี และจากการที่ อว.มอบหมายให้ วช. มีหน้าที่ 7 ประการ ได้แก่ การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ การริเริ่มขับเคลื่อนและประสานการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม วช.มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอาชีพนักวิจัยในบันไดอาชีพนักวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ โดยได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ.2565-2570 ขึ้น ซึ่งหนึ่งในโครงการที่จะต้องขับเคลื่อนได้แก่ โครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย หรือ แม่ไก่ และโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ ลูกไก่ เวทีเสวนาถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ในวันนี้ คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมฟังและติดตาม

สำหรับนักวิจัยลูกไก่ที่สนใจรายละเอียดจะเข้ารับการอบรมวิจัย ซึ่งมีถึง 15 เครือข่าย สามารถติดตามช่วงเวลาที่จะประกาศรับสมัครได้ทางเพจของ วช.โดยผู้ผ่านการอบรมยืนยันว่า การเข้าอบรมเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการเขียนโครงงานวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัย

งานวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ63ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม2565 ณ บริเวณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นเวทีจัดประชุม เสวนา มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาพัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม การแสดงนิทรรศการชิม ช้อป เพลินตลาดงานวิจัย พบกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages