สอ.พช. รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 19, 2022

สอ.พช. รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

 1970681


เฟ้นบุคลากรคุณภาพ มุ่งสู่การบริหารงานสหกรณ์อย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด


1969607

ดร. ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 โดยมีตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้ จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยผู้เข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 9 และ 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565 ข้อ 74 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 9 โดยมีวิธีการสมัคร แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และ 2) สมัครโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับถึงประธานคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการรับสมัคร ระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 02-143-8144 - 51

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สอ.พช.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages