OR รวมแก๊งเติมยิ้ม รุ่น 1-2 โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566” เพิ่มรางวัลประกวดการจัดการขยะยอดเยี่ยม พร้อมปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 27, 2023

OR รวมแก๊งเติมยิ้ม รุ่น 1-2 โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566” เพิ่มรางวัลประกวดการจัดการขยะยอดเยี่ยม พร้อมปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 image003


นางนุชยา จันทรุเบกษา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้ชนะการประกวดการบริหารจัดการขยะ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางนุชยา เปิดเผยว่า OR จัด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ครู และนักเรียนได้ตระหนัก และเข้าใจถึงปัญหาขยะในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในปีนี้ OR เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ซึ่งมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 แห่งจากทั่วประเทศ โดยมี 33 โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก ครบทั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ 6 โรงเรียน ภาคกลาง 10 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 โรงเรียน และ ภาคใต้ 6 โรงเรียน โดยครูทุกท่านได้เข้าอบรมการพัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ร่วมกับอีก 12 โรงเรียนจากรุ่นที่ 1 รวมเป็นครูแก๊งเติมยิ้ม 90 ท่าน จาก 45 โรงเรียน 30 จังหวัดทั่วประเทศ

“แยก แลก ยิ้ม School Camp” เป็นเวทีแข่งขันที่มีการวางรากฐานองค์ความรู้ สร้างความตระหนักถึงปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการขยะที่ดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ และจะส่งต่อไปถึงนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติอีกต่อหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยกันดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ผ่านกระบวนการลด แปรสภาพ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดโครงการจากโรงเรียนสู่ชุมชนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

สำหรับ ไฮไลท์ของการจัดประกวดแข่งขันในปีนี้ คือการรวมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะตามนโยบายการลดปริมาณขยะสำหรับโรงเรียน การสร้างความตระหนักรู้ และการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี ทั้งในโรงเรียน และขยายวงกว้างไปสู่ชุมชนของรุ่นที่ 1 ซึ่งมาพร้อมกับระบบบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มีปริมาณการลดลงของก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน และสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้งานได้จริงอีกมากมายของรุ่นที่ 2 นับเป็นสุดยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดแนวคิด จากการนำเสนอแผนงานร่วมกันระหว่างรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ โรงเรียนรุ่นที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีนโยบายการลดขยะ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ถูกใจกรรมการที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง จ.อุบลราชธานี

และโรงเรียนรุ่นที่ 2 ที่มีกระบวนการบริหารจัดการขยะโดดเด่น โดยมีเกณฑ์การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากกิจกรรมอย่างชัดเจน พร้อมสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ใช้งานได้จริง 3 อันดับแรก ได้แก่รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง จ.มุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จ.ตาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านดงซ่อม จ.กำแพงเพชร

สำหรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากทั้ง 2 รุ่น จะได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ทั้ง 45 โรงเรียนยังได้รับทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียนละ 10,000 บาท สำหรับใช้วางแผน และจัดทำแนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชำนาญการจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Low Emission Support Scheme หรือ LESS Award ในปี 2567 เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนช่วยลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566” นี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ OR ได้ผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้อง OR SDG ด้าน G – GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ และการลดปริมาณขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2593 ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages