วช. ร่วม “พลิกโฉมงานวิชาการสู่ SMART Academy” - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 21, 2022

วช. ร่วม “พลิกโฉมงานวิชาการสู่ SMART Academy”

 

ศาสตราจารย์พิเศษเพชร วิชิตชลลัย ประธานวุฒิสภา


วันที่ 14 พ.ย. 65 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดโครงการ “พลิกโฉมงานวิชาการสู่ SMART Academy” (Great Leap towards SMART Academy) ภายใต้แนวคิดการนำงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรอัจฉริยะในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
 
โดย ศาสตราจารย์พิเศษเพชร วิชิตชลลัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา กล่าวรายงานฯ และได้รับเกียรติจาก นายดาราริธ คิม-ยีท ผู้อำนวยการบริหารศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชีย ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวถึง “ก้าวสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนของศูนย์ PCAsia กับการสนับสนุนงานวิชาการของวุฒิสภา”ในครั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ พร้อมแนะนำนิทรรศการของ วช. ให้ผู้เข้าร่วมชมงานฯ ณ โถงหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
โครงการ “พลิกโฉมงานวิชาการสู่ SMART Academy” (Great Leap towards SMART Academy) จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ภายใต้แนวคิดการนำงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการพลิกโฉมงานวิจัยและงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่ SMART Academy รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรกับเครือข่ายเพื่อการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา และเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานเครือข่าย บุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้และทราบถึงการพัฒนางานด้านการวิจัยและงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา ในทุก ๆ ด้าน
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังของสมาชิกวุฒิสภากับการสนับสนุนข้อมูลวิชาการจากศูนย์ PCAsia” และการจัดนิทรรศการของ สว. สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานกิจการยุติธรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นอกจากนี้ ภาคบ่าย ยังมีการนำเสนอ “แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการและงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในภารกิจวุฒิสภา” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย เป็นผู้นำเสนอผลงานด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages