อำเภอเมืองนนทบุรี เดินหน้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 22, 2022

อำเภอเมืองนนทบุรี เดินหน้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยมีนายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม นายณัฐพงศ์ ราชปัก ท้องถิ่นอำเภอเมืองนนทบุรี และนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้แทนนางรักใจ กาญจนวีระพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี เปิดเผยว่า อำเภอเมืองนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งเงินทุนหมุนเวียน งบอุดหนุน และงบบริหารจัดการกองทุน ให้แก่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งแนวทางในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะต้องมีการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกสำคัญในระดับอำเภอให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามภารกิจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

 
ดังนั้น อำเภอเมืองนนทบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี จึงได้จัดทำโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับอำเภอ

2. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด

โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 32 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 คน

ในการนี้นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ได้มอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1. โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยการเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันสวมใส่ผ้าพระราชทาน

“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ในวันที่ 8 มกราคม 2566

2.การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

มาให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ ด้วยวิธีการ 3 Rs คือ Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดการขยะในครัวเรือนโดยการใช้ถังขยะเปียก ช่วยกำจัดเศษอาหารเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดินและต้นไม้ โดยอำเภอเมืองนนทบุรีได้มอบหมายให้องค์กรสตรี ทุกระดับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน
ด้านนายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล แล้วยังเป็นการสนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม คือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดี ตามนโยบาย นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City) ได้แก่ 1. เศรษฐกิจดี 2. สะดวกดี 3. สะอาดดี 4.ปลอดภัยดี 5. สิ่งแวดล้อมดี 6.คุณภาพชีวิตดี ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดนนทบุรีไปสู่เป้าหมาย และเป็นกลไกที่สนองตอบการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages