กิติรัตน์ ณ ระนอง เปิดประชุมใหญ่ 66 สสท. เผย นโยบาย แก้หนี้สหกรณ์ - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 24, 2023

กิติรัตน์ ณ ระนอง เปิดประชุมใหญ่ 66 สสท. เผย นโยบาย แก้หนี้สหกรณ์

( วันที่ 23 ธันวาคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมปาฐกถา พิเศษ เรื่อง "การแก้ไขหนี้สหกรณ์" และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท.กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กล่าว ถึง นโยบายการแก้ไขหนี้สหกรณ์ ประกอบด้วยการหักเงินเดือนหลังชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องมีเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่า 30% และ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสาน สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้เงินกู้สวัสดิการ ร่วมมือในการดำเนินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการฯ และกำหนดค่างวดเงินต้นให้เหมาะสม รวมถึงการใช้ทุนเรือนหุ้นของลูกหนี้้เพื่อทุเลาภาระหนี้เงินกู้ ตามความจำเป็น รวมทั้ง กำหนดเพดานดอกเบี้ย ไม่เกิน 4.75% โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์จะออกประกาศ แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบ เรื่องเพดาน อัตราดอกเบี้ย 4.75% รวมถึงสามารถขยายงวดได้จนถึง อายุ 75 ปี และ หากมีความจำเป็น สหกรณ์สามารถ จัดเงินกู้พิเศษที่อิงเงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผู้กู้ ในเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย และการชำระค่าดอกเบี้ย ที่เท่ากับ การจ่ายปันผลนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า สสท.จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2567 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้ทรงคุณค่าทางด้านสหกรณ์จึงได้จัดพิธีมอบโล่ให้กับบุคลากรผู้ทรงคุณค่า จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายวรพจน์ สะรอนี ประธานกรรมการสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด 2.นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ กรรมการและเลขานุการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด และ 3.นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ ไปในทิศทางการพึ่งพาตนเองและร่วมมือระหว่างกัน สนับสนุนการผลิต การแปรรูป การค้าที่เป็นธรรม ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจสหกรณ์โดยไม่ละเลยหลักและอุดมการณ์สหกรณ์ และมีแนวทางที่จะพัฒนาสหกรณ์ยกระดับขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ โดยเตรียมการร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสหกรณ์สากลในปี 2568 รองรับให้บริการสหกรณ์ไทย/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ในต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ไทยกับต่างประเทศ สสท.กำหนดเปิด “ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ไทยกับต่างประเทศ” ขึ้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในวัน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่ฯ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ประเภทสหกรณ์บริการ ผลการเลือกตั้ง ได้แก่ นายจันทร์ หวนสันเทียะ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1. นายจำเริญ พรหมมาศ 2.นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล 3นายอุทัย ศรีเทพNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages