สทบ. เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 20, 2023

สทบ. เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน

 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชน โดยได้ดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนงานของกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้มีการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน มีการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกกองทุน ทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้จากโครงการของ กทบ. และยังเตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power 11 ด้าน สทบ. จึงได้หยิบยกเอาของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลจากการลงพื้นที่ของ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ของโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ เป็นการสื่อสารเพิ่มระดับการรับรู้ สร้างการจดจำ ประชาสัมพันธ์ พร้อมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เตรียมความพร้อมสู่ Soft Power ณ กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีแนวทางการดำเนินงานที่เด่นชัด

               

ภาคประชาชนบริหารจัดการเองคิดเอง โดยมีนายอภิศักดิ์ บุญแช่ม ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือและสมาชิกร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ หยิบยกเอาของดี ของเด่น ที่มีอยู่แล้วในชุมชน มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวเกรียบปลาหมอเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีขนมเปี้ยะไส้ลูกจาก กุ้งเหยียด และปูไข่ทะเล ปูเนื้อ น้ำลูกจาก เป็นต้น กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ยังมีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง ชมวิถีชีวิตคลองสรรพสามิต และชมหลักเขตที่ 28


               

ซึ่งแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นไปตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลด้านอาหารและด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนจากการบริโภคภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สทบ. จึงกำหนดแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power 11 ด้าน ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้เข้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ไม่ใช่พัฒนาเฉพาะกองทุนหมู่บ้านมีผลประกอบการดี แต่ต้องทำให้กองทุนอื่นๆ มีการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages