วิศวะมหิดลจัดหนัก 20 ทุน หนุนสร้าง ‘วิศวกรเคมี’ ป้อนตลาดไทย-อาเซียน ขยายรับ นศ. ใหม่ ป.โท - เอก สมัครวันนี้ - 16 พ.ค. 66 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, February 22, 2023

วิศวะมหิดลจัดหนัก 20 ทุน หนุนสร้าง ‘วิศวกรเคมี’ ป้อนตลาดไทย-อาเซียน ขยายรับ นศ. ใหม่ ป.โท - เอก สมัครวันนี้ - 16 พ.ค. 66

 1.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5...%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


วิศวกรเคมี เป็นหนึ่งในอาชีพสุดฮอตซึ่งเป็นที่ต้องการสูงในการพัฒนาประเทศ เพื่อสนองตอบแนวโน้มการพัฒนาวัสดุและนวัตกรรมในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรองหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตตามมาตรฐานโลกหรือ ABET สหรัฐอเมริกา ได้ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ขยายการเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท - ป.เอก สำหรับหลักสูตร 2 ปริญญานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 16 พ.ค. 66 พร้อมจัด 20 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ก้าวสู่อาชีพวิศวกรเคมีระดับโลกอีกด้วย

 

2..%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0

ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า แนวโน้มวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เป็นวิชาชีพวิศวกรรมที่มีความต้องการของตลาดสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากตลาดงานทางวิศวกรรมเคมีมีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรม ทั้งภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยแบบบูรณาการ วิศวกรเคมีจึงนับเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดเด่นเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา (Doubled Degree Curriculum) โดยผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถเรียน 2 ปี (สำหรับหลักสูตร ป.โท) และ 3 หรือ 4 ปี (สำหรับหลักสูตร ป.เอก ) และได้ปริญญาร่วมจากทั้งสองสถาบัน

โดยหลักสูตร2 ปริญญา ได้รับการออกแบบตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบรับแนวโน้มบทบาทของวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัสดุและนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสริมฐานทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมเคมีเชิงบูรณาการ โดยใช้องค์ความรู้ผสมผสานทางวิทยาศาสตร์ ต่อยอดผลงานวิจัยพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า อาทิเช่น พัฒนาศาสตร์ทางด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาวัสดุขั้นสูง นาโนเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ (Health care) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาแบบจำลอง (Modeling) สมัยใหม่ทางวิศวกรรมเคมี และการจำลอง (Simulation) การปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ วิจัย เชื่อมโยงกับนักศึกษาต่างประเทศในสังคมต่างวัฒนธรรม EcoSystem และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติอีกด้วย ทุกห้องปฏิบัติการได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีระดับชาติ (ESPReL) ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในมาตรฐานของหลักสูตรและความปลอดภัยในการทำวิจัย

 

3.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ วันนี้ - 16 พ.ค. 66 ใน 3 หลักสูตรนานาชาติ คือ 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) และ 3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้เรียนยังมีโอกาสได้รับการพิจารทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน

ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี สามารถประกอบอาชีพที่ก้าวหน้าไปกับโลกยุคใหม่ได้หลากหลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ วิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ วิศวกรทางด้านอาหารและยา วิศวกรกระบวนการผลิต โดยสามารถออกแบบ และควบคุมระบบในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรทางด้านพลังงาน วิศวกรปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิศวกรอุตสาหกรรมซีเมนต์ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เจ้าของธุรกิจ/สตาร์ทอัพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากล เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน (แผน ก1) หรือ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (แผน ก2) 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผศ.ดร.ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต E-mail: nattee.akk@mahidol.edu โทร 02-889-2138 ต่อ 6101

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรภาคปกติสำหรับนักศึกษาทั่วไป และหลักสูตรภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีที่เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 สามารถเข้าศึกษาได้โดยการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร) 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (หากยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถขอสอบภายหลังได้) สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี E-mail: pornchai.bum@mahidol.ac.th โทร 087-933-2403

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (และหากมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่แล้วในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จะสามารถเข้าศึกษาในแผนการเรียนที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศ.ดร. มะลิ หุ่นสม E-mail: mali.hun@mahidol.edu โทร 02-889-2138 ต่อ 6101

นักศึกษาและผู้สนใจสามารถสมัครเรียนวิศวกรรมเคมีได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/ ตั้งแต่ วันนี้ - 15 พ.ค. 2566

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages