FTI Poll ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 11, 2023

FTI Poll ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ”

 


4C6A9915


วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน ภายหลังจากการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนทั้งภาคการผลิตและบริการ ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ จึงประเมินว่า การที่จีนเปิดประเทศจะส่งผลเชิงบวกทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งความต้องการและอุปสงค์ในสินค้าที่ขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายหลังจากจีนเปิดประเทศ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีนให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประเทศของจีน ผู้บริหาร ส.อ.ท. เสนอว่า ภาครัฐจะต้องดูแลต้นทุนการผลิตให้เอกชนสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกได้ และมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าไทย รวมถึงอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจเพื่อแข่งขันและเจาะตลาดจีน มีการเตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิมหลังจากจีนกลับมาขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งให้แก่สินค้าไทย

นอกจากนี้เมื่อถามถึงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีน จากสถานการณ์ที่จีนยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่นั้น พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ ไม่มีความกังวล และมองว่าจะเป็นโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทยที่จะกลับมาฟื้นตัวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 280 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก
45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 จำนวน 5 คำถาม ดังนี้

1.  อุตสาหกรรมมีแนวโน้มอย่างไร หลังจากจีนเปิดประเทศ (Single choice)
     อันดับที่ 1 : ขยายตัว    45.4%
     อันดับที่ 2 : ทรงตัว     45.0%
     อันดับที่ 3 : ชะลอตัว      9.6%

2.  จีนเปิดประเทศจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยในเรื่องใด (Multiple choices)
     อันดับที่ 1 : ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนช่วยกระตุ้นอุปสงค์  80.0%
                       ในประเทศ
     อันดับที่ 2 : ความต้องการและอุปสงค์จากจีนขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ          60.4%
                       ที่ผ่อนคลายหลังจีนเปิดประเทศ     
     อันดับที่ 3 : เพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศจากนักลงทุนจีน                 37.1%
     อันดับที่ 4 : ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนคลี่คลาย ทำให้ราคาวัตถุดิบ        35.4%
                       ทยอยปรับตัวลดลง

3.  ภาครัฐควรส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไรหลังจีนเปิดประเทศ  (Multiple choices)
     อันดับที่ 1 : ดูแลต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้                 74.3%
     อันดับที่ 2 : สร้างความร่วมมือและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน     55.7%
                       เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์
     อันดับที่ 3 : อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกัน    55.4%
            การแพร่ระบาดโควิด-19
     อันดับที่ 4 : เร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ     51.4% 
 
4.  ภาคอุตสาหกรรมควรปรับตัวเตรียมรับมือกับการเปิดประเทศของจีนอย่างไร (Multiple choices)
     อันดับที่ 1 : ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจ         63.2%
                       เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
     อันดับที่ 2 : เตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิม หลังจากจีนกลับมา         57.5%
                       ขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ
     อันดับที่ 3 : พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม      55.7% 
     อันดับที่ 4 : เร่งขยายตลาดสินค้าและบริการไปยังจีนในช่วงที่อุปสงค์จีนขยายตัว          46.8%

5.  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศจีน ท่านมีความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีนหรือไม่ (Single choice)
     อันดับที่ 1 : ไม่มีความกังวล                           65.4%
     อันดับที่ 2 : มีความกังวล                             34.6%

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages