รมว.เกษตรฯเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 - The Siamese

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 27, 2023

รมว.เกษตรฯเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 เผยสหกรณ์ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งภายใต้เศรษฐกิจฐานราก หวังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน


                        นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า สหกรณ์ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก

ทั้งนี้ เศรษฐกิจฐานราก คือระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้เศรษฐกิจฐานรากจะต้องมีแนวทางการพัฒนา การจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงความจำเป็นพื้นฐานต่างๆ สำหรับคนในพื้นที่ ซึ่งสหกรณ์นั้นถือว่าเป็นแนวทางเดียวกับเศรษฐกิจฐานราก เพราะเป็นรวมตัวกันของผู้คนในสังคมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


“สันนิบาตสหกรณ์ฯซึ่งถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย ควรร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจในวิธีการสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป” นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ด้าน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยสหกรณ์ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เช่น การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก


“ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายในงานมีพิธีวางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการ และการเสวนาเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ หัวข้อ "ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐศาสตร์สหกรณ์" เพื่อถกถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าโดยใช้ระบบสหกรณ์ หรือแม้แต่ระดับเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น ระบบสหกรณ์จะมีส่วนเข้าไปช่วยได้อย่างไร” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages